PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Fabryka Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wejherowskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000572784, posiadająca nr NIP 5870201423  (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Fabryki Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku, którzy są w posiadaniu dokumentów akcji (odcinków zbiorowych ) do ich złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r.  oraz do zgłoszenia się w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Wejherowska 43, 84-100 Puck,  w celu odbioru pisemnego potwierdzenia.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

 

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Fabryka Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wejherowskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000572784, posiadająca nr NIP 5870201423  (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Fabryki Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku, którzy są w posiadaniu dokumentów akcji (odcinków zbiorowych ) do ich złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r.  oraz do zgłoszenia się w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Wejherowska 43, 84-100 Puck,  w celu odbioru pisemnego potwierdzenia.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

 

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Fabryka Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wejherowskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000572784, posiadająca nr NIP 5870201423  (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Fabryki Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku, którzy są w posiadaniu dokumentów akcji (odcinków zbiorowych ) do ich złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r.  oraz do zgłoszenia się w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Wejherowska 43, 84-100 Puck,  w celu odbioru pisemnego potwierdzenia.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

 

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Fabryka Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wejherowskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000572784, posiadająca nr NIP 5870201423  (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Fabryki Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku, którzy są w posiadaniu dokumentów akcji (odcinków zbiorowych ) do ich złożenia w Spółce najpóźniej do dnia 30 listopada 2020r.  oraz do zgłoszenia się w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Wejherowska 43, 84-100 Puck,  w celu odbioru pisemnego potwierdzenia.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

 

PIĄTE (OSTATNIE) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Fabryka Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku (84-100) przy ul. Wejherowskiej 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000572784, posiadająca nr NIP 5870201423  (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,  wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Fabryki Maszyn „Pomech” Spółka akcyjna z siedzibą w Pucku, którzy są w posiadaniu dokumentów akcji (odcinków zbiorowych ) do ich złożenia w Spółce  oraz do zgłoszenia się w sekretariacie biura Spółki pod adresem ul. Wejherowska 43, 84-100 Puck,  w celu odbioru/złożenia pisemnego potwierdzenia.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pisemne potwierdzenie (protokół), którego wzór stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego wezwania, można również przesłać (wraz z podpisem akcjonariusza w dwóch egzemplarzach)  listem poleconym na adres siedziby Spółki.  W takiej sytuacji zostanie Akcjonariuszowi odesłany jeden egzemplarz podpisany przez Spółkę.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy,
 • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy,
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Wraz z przesłanym protokołem Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania czy wyraża zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wezwania (należy przesłać dwa podpisane egzemplarze) oraz do przesłania wypełnionej i podpisanej ankiety informacji o Akcjonariuszu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wezwania.